ویزاهای کاری صادر شده توسط دولت فنلاند

ویزاهای کاری صادر شده توسط دولت فنلاند در 12 ماه گذشته

ویزاهای کاری صادر شده توسط دولت فنلاند در 12 ماه گذشته

به تفکیک نوع تقاضا:

 

 

 

 

 

به تفکیک ملیت متقاضیان: