آمار مهاجرت به دانمارک

تعداد ویزای کار صادر شده توسط کشور دانمارک برای متقاضیان ایرانی در سال 2019

تعداد ویزای کار صادر شده توسط کشور دانمارک برای متقاضیان ایرانی در سال 2019

مجوز اقامت دانمارک

دوره ی زمانی

99

چهار ماهه ی اول 2019

83

چهار ماهه ی دوم 2019

116

چهار ماهه ی سوم 2019

88

چهار ماهه ی چهارم 2019

 

تعداد ویزای تحصیلی صادر شده توسط کشور دانمارک برای متقاضیان ایرانی 2019

مجوز اقامت دانمارک

دوره ی زمانی

1

چهار ماهه ی اول 2019

7

چهار ماهه ی دوم 2019

21

چهار ماهه ی سوم 2019

6

چهار ماهه ی چهارم 2019

   

 

تعداد مهاجران در کشور دانمارک در سال 2020 به تفکیک برخی کشورها