کیان ویزا

روش های مهاجرت به کانادا

0.0
0.0/5

روش های مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

روش های مهاجرت به کانادا از طریق ویزای کاری

کانادا و روش های مهاجرت

جغرافیای طبیعی و انسانی کانــادا ، کشــوری در شــمال قــاره آمریکــای شــمالی اســت کــه از ده اســتان و ســه قلمــرو تشــکیل شــده اســت ایــن کشــور از شــرق تــا اقیــانوس اطلــس ، از غــرب تــا اقیــانوس آرام و از شــمال تــا اقیــانوس منجمـد شـمالی گسـترده اسـت و از جنـوب بـا ایـالات متحـده آمریکـا همسـایه اسـت . کانـادا بـا مسـاحت 9984000  کیلــومتر مربــع ، دومــین کشــور پهنــاور جهــان از نظــر مجمــوع مســاحت و چهــارمین کشور پهناور جهان از نظر مساحت خشکی است ، این کشور پر از زیبایی بی پایان است .

مـرز مشـترک کانـادا بـا ایـالات متحـده، طـولانی تـرین مـرز زمینــی در جهـان اسـت . پایتخـت کانـادا اتاوا و تورنتو بزرگترین شهر آن کشور است .

نزدیکــی جغرافیــای ایــن کشــور بــه آمریکــا ســبب شــده تــا روابــط اقتصــادی کانــادا و آمریکــا بســیار گســترده باشــد ، بــه گونــه ای کــه آمریکــا و کانــادا بزرگتــرین رابطــه اقتصــادی در جهــان دارنــد و حجـــم معـــاملات ایــن دو کشـــور بـــا هــم از معـــاملات هـــر دو کشـــوری در جهـــان بیشـــتر است .

کانــادا منــابع طبیعــی فراوانــی دارد ، آب و هــوای آن ســرد و در بیشــتر نقــاط قطبــی اســت . البتــه آب و هوا در بخش جنوب غربی ، جایی که شهر ونکوور در آن قرار دارد معتدل است .

آب و هوا 

آب و هــوای کانــادا روی هــم رفتــه ســرد اســت ، البتــه آب و هــوا در بخــش جنــوب غربــی جــایی کــه شــهر ونکــوور و جزیــره ونکــوور از اســتان بــریتیش کلمبیــا در آن قــرار دارنــد ، معتــدل مــی باشــد، در دیگر جاهای کشور کانادا اندازه کل بارندگی میانگین یا کم است .

جمعیت کشور کانادا

کانـادا تـراکم جمعیتـی بسـیار پـایینی دارد. ایـن کشـور بـه لحـاظ جمعیـت کشـور سـی و هشـتم دنیاسـت، کانـادا بـالا تـرین نـرخ سـرانه مهـاجر پـذیری در دنیـا را دارد ، یعنـی نسـبت بـه تعـداد افـرادی کـه هـر سال به کانادا مهاجرت می کنند به جمعیت کانادا بیشتر از هر کشور دیگری است.

جمعیت کشور کانادا بر طبق آخرین بر آورد ها حدود 7 /37 میلیون نفر جمعیت دارد.

 دین

 حـدود چهـار پـنجم جمعیـت کانـادا ادعـا مـی کننـد کـه تـا حـدی وابسـته بـه یـک مـذهب سـازمان یافتـه مــذهبی هســتند اکثــر آن هــا یــا کاتولیــک رومــی یــا پروتســتان هســتند ، کلیســاهای پروتســتان اصــلی عبارتنــد از کلیســای متحــد کانــادا، کلیســای انگلیکــان کانــادا و کلیســای لــوتری و کاتولیــک هــای روم بزرگتــرین گــروه مــذهبی را تشــکیل مــی دهنــد و بــیش از دو پــنجم جمعیــت را تشــکیل مــی دهــد و پروتستان ها دومین گروه بزرگ حدود یک پنجم جمعیت را تشکیل می دهد.

نظام آموزشی کانادا

کانـادا یـک سیسـتم آمـوزش عـالی بـا بودجـه ای خـوب دارد کـه عمـدتا بصورت استانی اداره می شود شــود. در نتیجــه ، برخــی از جنبــه هــای نظــام آمــوزش و پــرورش مــی توانــد بــین اســتانها متفــاوت باشــد. بــا ایــن حــال ، از آنجــا کــه آمــوزش و پــرورش توســط دولــت فــدرال کنتــرل مــی شــود ، ســطح آموزش به طور مستمر در سراسر کشور بالا است .

در کشـور کانـادا هـر دو سیسـتم آمـوزش دولتـی و خصوصـی وجـود دارد. دولـت کانـادا بـه شـدت بـه آمـوزش و پـرورش از مهـد کـودک تـا دانشـگاه کمـک مـی کنـد و بــه طـور متوسـط نزدیـک بـه شـش درصـد تولیـد ناخـالص داخلـی خـود را بـرای آمــوزش هزینـه مـی کنـد . ایـن بـدان معناسـت کـه کانـادا بــه طــور میــانگین در بــین کشــورهای عضــوOECD ، هزینــه ای بــیش از حــد میــانگین صــرف آموزش می کند .

کانــادا یکــی از تحصــیلکرده تــرین کشــورها در جهــان اســت. در ســال 2015 ، 90 درصــد افــراد در کانــادا در ســنین 25 تــا 64 ســال حــداقل دبیرســتان را بــه اتمــام رســانده بودنــد ، و 66 درصــد از آنهـــــا تحصـــــیلات عـــــالی داشـــــتند. ایـــــن ارقـــــام بـــــه ترتیـــــب 78 و 40 درصـــــد بـــــالاتر از میــانگین OECD اســت .بــه طــور کلــی ، سیســتم آمــوزش و پــرورش در کانــادا بــه ســه ســطح تقســیم می شود:

 • ابتدایی
 • متوسطه
 • تحصیلات عالی

 آمــوزش خصوصــی و ســایر سیســتم هــای مدرســه – بــه عنــوان مثــال مــدارس مــذهبی – در هــر ســه سطح موجود است .

تحصــیل در کانــادا از ســن پــنج ســالگی در دســترس کودکــان اســت (بــه جــز ایالــت هــای آنتاریو و کبــک کــه در آن کودکــان مــی تواننــد یــک ســال زودتــر شــروع بــه تحصــیل کننــد). بســته بــه اســتان مــورد نظــر در کانــادا، مهــد کــودک ممکــن اســت اختیــاری باشــد. در جــدول زیــر، ســن تحصــیل اجبـاری در ایالــت هــای مختلـف کشــور کانــادا آورده شـده اســت (توجــه داشـته باشــید کــه شــرایط لازم برای تحصیل در خانه متفاوت است، که در سراسر کانادا قانونی است ).

 

میانگین هزینه  های زندگی در کشور کانادا

هزینه های زندگی در شهرهای ونکوور و تورنتو کانادا بالاتر از هزینه زندگی در سایر مناطق است. در جدول زیر هزینه های زندگی در کشور کانادا در سال 2020 به طور نمونه آورده شده است:

میانگین هزینه زندگی یک نفر در ماه بدون اجاره مسکن

1260 دلار کانادا

اجاره آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر

1321 دلار کانادا

اجاره آپارتمان یک خوابه خارج از مرکز شهر

1090 دلارکانادا

اجاره آپارتمان 3 خوابه

2138 دلار کانادا

آب، برق، گاز

161 دلار کانادا

وسایل حمل و نقل عمومی

95 دلار کانادا

شام در یک رستوران معمولی

17 دلار کانادا

بلیط سینما

14 دلار کانادا

باشگاه ورزشی

50 دلار کانادا

مرغ (1کیلو)

1322 دلار کانادا

گوشت (1کیلو)

1521 دلار کانادا

برنج (1کیلو)

376 دلار کانادا

آب (1ونیم لیتری)

220 دلار کانادا

سیب (1کیلو)

417 دلار کانادا

بنزین (1لیتر)

11 دلار کانادا

اینترنت (Mbps 60 یا ییشتر)

7766 دلار کانادا

شلوار جین

6418 دلار کانادا

میانگین درآمد مشاغل مختلف در کانادا

میزان درآمد مشاغل در کشور کانادا بسته به نوع، سطح و شهر مورد نظر متفاوت است. جدول زیر درآمد برخی از مشاغل در کشور کانادا را به طور میانگین در یک ماه نشان می دهد:

میانگین حقوق خالص در ماه (پس از کسر مالیات)

٣٣٣٧ دلار کانادا

نرخ سود وام مسکن (برای ٥ سال با نرخ ثابت)

٤٫٧٩ درصد

مهندس IT

٦٢٥٠ دلار

مهندس برق

٦٢٥٠ دلار

مهندس عمران

٥٠٠٠ دلار

پزشک

٨٥٥٦ دلار

پرستار

٦٥٤٧ دلار

حسابدار

٤٢٨٠ دلار

طراح گرافیک

٤٠٦٣ دلار

طراح وبسایت

٤١٦٤ دلار

راننده تاکسی

٢٥٠١ دلار

جوشکار

٣٦٥٦ دلار

آرایشگر

٢٦٠٠ دلار

فروشنده

٣٠٨٨ دلار

آشپز

٢٩٢٥ دلار

توضیحات تکمیلی انواع روش های مهاجرتی کانادا

کشور کانادا برنامه های مهاجرتی متعددی در راستای سیاست جذب مهاجر به این کشور در نظر گرفته است. شیوه های اصلی مهاجرت به کشور کانادا به این شرح است:

 • اکسپرس اینتری
 • اکسپرس اینتری ایالتی
 • خوداشتغالی
 • استارتاپ
 • تحصیلی
 • دانش آموزی
 • سرمایه گذاری
 • پایلوت مهاجرتی آتلانتیک
 • توریستی مولتی پل
 • اسپانسرشیپ همسر و اسپانسرشیپ والدین
 • ثبت شرکت
 • نیروی کار ماهر کبک

اکسپرس اینتری

اکسپرس اینتری سیستمی برای سازماندهی و بررسی پرونده افرادی است که مایل به مهاجرت و اخذ اقامت دائم کانادا هستند. اکسپرس اینتری برای بررسی اکثر برنامه های مهاجرتی کانادا در جهت جذب نیروی کار ماهر و واجد شرایط استفاده می شود. اکسپرس اینتری برای مدیریت سه برنامه مهم مهاجرت اقتصادی کانادا به کار می رود:

نیروی کار ماهر فدرال  ((FSW

– تجارت حرفه ای فدرال  (FST)

– تجربه کانادایی  (CEC)

چگونگی اخذ اقامت در سیستم اکسپرس اینتری

اگر به عنوان یک متقاضی مهاجرت به کانادا واجد شرایط لازم باشید، می توانید در این سیستم ثبت نام کنید و به طور خودکار نمره جامع رتبه بندی سیستمبه شما تعلق می گیرد. دولت کانادا تقریباً هر دو هفته یکبار دعوت نامه هایی را برای درخواست اقامت دائم کانادا به متقاضیانی که بالاترین امتیازها را به خود اختصاص داده اند، صادر می کند. پس از دریافت دعوتنامه، داوطلبان اقامت دائم کانادا می توانند درخواست کامل خود را برای اقامت دائم ارسال کنند که طی چهار تا شش ماه انجام می شود.

نیروی کار ماهر فدرال

شرایط لازم: تجربه کاری حداقل یکسال به طور پیوسته در یکی از مشاغل معرفی شده از سوی دولت کانادا، مدرک آیلتس حداقل ٦ ،تحصیلات مرتبط، تمکن مالی (هر چه میزان تحصیلات، سطح زبان انگلیسی یا فرانسه و تجربه ی کاری بیشتر باشد، متقاضی امتیاز بالاتری اخذ می کند.

تجارت حرفه ای فدرال

شرایط لازم : حداقل ٢ سال تجربه کار تمام وقت در یک تجارت حرفه ای و تخصصی در طول ٥ سال گذشته، پیشنهاد شغلی از کانادا، مدرک آیلتس حداقل ٥

تجربه کانادایی

شرایط لازم: سابقه ی کار حرفه ای و یا تخصصی در کانادا به مدت حداقل ١٢ ماه در ٣ سال گذشته (توجه داشته باشید که کار در حین تحصیل در کانادا مشمول این برنامه نمی شود)، تجربه کار مرتبط، مدرک آیلتس حداقل 6

سیستم امتیازبندی اکسپرس اینتری

فاکتورهای اساسی

فاکتور

امتیاز

 

با همسر

بدون همسر

سن

١٠٠

١١٠

سطح تحصیلات

١٤٠

١٥٠

تسلط به زبان

١٥٠

١٦٠

تجربه کار در کانادا

٧٠

٨٠

حداکثر امتیاز

٤٦٠

٥٠٠

 

امتیازهای اضافه ای نیز برای موارد زیر در نظر گرفته شده است:

-مهارت در زبان فرانسه

– پیشنهاد شغلی در کانادا

– تجربه کار یا تحصیل در کانادا

– داشتن اعضای درجه یک خانواده در کانادا

– نامزد شدن در برنامه های مهاجرتی ایالتی در کاناد

اکسپرس اینتری ایالتی

بسیاری از استان های کانادا طرح مهاجرت تجاری و اقتصادی ویژه ی خود را دارند تا نیروی کار مورد نیاز خود را از طریق سیستم اکسپرس اینتری جذب کنند. هر استان و قلمرو کانادا (به جز نوناووت و کبک) دارای برنامه کاندیدای استانی منحصر به فرد خود است. در این روش متقاضی از گواهی نامزدی ایالتی برای کسب امتیاز در سیستم اکسپرس اینتری استفاده می کند ؛ به این معنی که از یک ایالت خاص در کانادا پیشنهاد شغلی دریافت کرده و از این طریق برای اخذ اقامت دائم کانادا در سیستم اکسپرس اینتری اقدام می کند.

کاندیداهای استانی صادر شده تحت این برنامه های مهاجرتی در سیستم اکسپرس اینتری به عنوان “کاندیدای پیشرفته” شناخته می شوند و ٦٠٠ امتیاز در سیستم جامع امتیازبندی  دریافت می کنند

کدام برنامه PNP کانادا نمره آیلتس پایین تری می خواهد؟

ایالت های ساسکاچوان و مانیتوبا سخت گیری زیادی در مورد نمره آیلتس نشان نمی دهند و معمولا حداقل نمره ٤ آیلتس را قبول دارند.

مزایای برنامه اکسپرس اینتری ایالتی

 • در صورتی که کاندیدای برنامه استانی شوید، روند رسیدگی به پرونده شما برای اقامت دائم کانادا سریع تر خواهد شد.
 • در صورت انتخاب به عنوان یک کاندید برنامه استانی (PNP (می توانید تا زمانی که بخواهید در کانادا کار و زندگی کنید.
 • می توانید پس از اخذ اقامت دائم کانادا از طریق PNP ، اسپانسر وابستگان خود برای اقامت موقت و دائم در کانادا شوید.

اخذ شهروندی کانادا پس از مدت زمان معین اقامت در این کشور به راحتی امکان پذیر می شود.

ویزای خوداشتغالی

برنامه مهاجرت به روش خود اشتغالی برای اخذ اقامت دائم کانادا ویژه ی افرادی است که در زمینه های فرهنگی و ورزشی دارای تجربه و مهارت کافی هستند.

شرایط لازم

– باید در فعالیت های فرهنگی یا ورزشی در سطح جهانی شرکت کرده باشید.

 – به عنوان یک فرد خود اشتغال در زمینه فرهنگی یا ورزشی فعالیت کرده باشید.

 – تجربه ی شما باید حداقل ٢ سال در ٥ سال گذشته باشد. اگر سابقه و تجربه ی شما ٣ ،٤ ،٥ سال و یا بیشتر باشد، به نسبت امتیاز بیشتری در سیستم جامع امتیازبندی کانادا دریافت خواهید کرد.

 – حداقل تجربه فعالیت های فرهنگی باید به صورت زیر باشد:

 • دوره ی یک ساله خود اشتغالی در فعالیت های فرهنگی
 • دو دوره ی یک ساله شرکت در رویدادهای فرهنگی در سطح جهانی
 • ترکیب یک دوره یک ساله خود اشتغالی و یک دوره یک ساله شرکت در رقابت جهانی
  • حداقل تجربه ی ورزشی برای ورزشکاران متقاضی خود اشتغالی کانادا باید به صورت زیر باشد:
  • دو دوره ی یک ساله خود اشتغالی در فعالیت های ورزشی
  • دو دوره ی یک ساله شرکت در رویدادهای ورزشی در سطح جهانی
  • ترکیب یک دوره یک ساله خود اشتغالی و یک دوره یک ساله شرکت در رقابت جهانی

 ویزای استارتاپ

 برنامه مهاجرتی استارتاپ کانادا ویژه ی افراد کارآفرینی است که مهارت و توانایی راه اندازی یک کسب و کار خلاقانه با قابلیت ایجاد شغل جدید برای افراد در کانادا را داشته باشند.

شرایط لازم

 1. کسب و کار پیشنهادی شما باید شرایط زیر را داشته باشد.
 • مورد تایید یکی از نهادهای مجاز در برنامه استارتاپ کانادا باشد.
 • حداکثر ٥ نفر می توانند به عنوان مالک استارتاپ در کانادا درخواست دهند. هر متقاضی باید ١٠ درصد و یا بیشتر از حق رای تمامی سهام شرکت را داشته باشد.
 • متقاضیان و نهاد مجاز مربوطه در برنامه استارتاپ کانادا در مجموع بیش از ٥٠ درصد از حق رای مربوط به سهام شرکت یا کسب و کار را داشته باشند.
 • در زمان دریافت اقامت دائم کانادا، مدیریت فعال و مستمر استارتاپ را در کانادا بر عهده داشته باشید.
 • نقشی ضروری و مهم در عملکرد استارتاپ در کانادا ایفا کنید.
 • استارتاپ پیشنهادی شما در کانادا ثبت شده باشد

. 2 دریافت نامه حمایت از یکی از نهادهای مجاز در برنامه استارتاپ کانادا: نهاد های مجاز در واقع گروه های تجاری هستند که برای سرمایه گذاری در پروژه های استارتاپ کانادا و حمایت از آن ها مجوز دریافت کرده اند.

 3 .حداقل نمره آیلتس ٥ یا معادل آن در زبان فرانسه برای ویزای استارتاپ کانادا ضروری است.

 4 .تمکن مالی کافی برای اقامت در کانادا داشته باشید. از آنجایی که دولت کانادا هیچ گونه حمایت مالی برای مهاجران تازه وارد به کانادا از طریق ویزای استارتاپ ارائه نمی دهد، باید ثابت کنید که توانایی حمایت مالی از خود و افراد همراه خود را در کانادا دارید.

ویزای تحصیلی

 جهت اخذ ویزای تحصیلی کانادا باید از یکی از مراکز آموزش عالی مورد تایید دولت کانادا پذیرش تحصیلی داشته باشید. برای اخذ پذیرش از دانشگاه های کانادا به مدرک زبان و تمکن مالی جهت پرداخت شهریه نیاز دارید. نمره آیلتس ٦ برای رشته های مقطع کارشناسی، ٦٫٥ برای کارشناسی ارشد و غالبا ٧ برای مقطع دکتری ضروری است.

 هزینه های تحصیل و زندگی دانشجویی در کانادا

 هزینه زندگی برای یک دانشجو در کانادا به طور میانگین ١٢٠٠٠ دلار کانادا در سال می باشد که البته بنا بر سبک زندگی هر فرد می تواند متغیر باشد. شهریه تحصیل در دانشگاه های کانادا به طور میانگین ٢٠٠٠٠- ٢٠٠٠ دلار کانادا در سال بسته به دانشگاه و رشته مورد نظر متغیر است. امکان دریافت فاند و بورسیه دانشجویی برای مقاطع ارشد و دکتری وجود دارد. شهریه کالج و مدارس فنی و حرفه ای در کانادا ١٨٠٠٠- ٢٠٠٠ دلار کانادا در سال است.

اجازه کار حین تحصیل

 به طور کلی ، دانشجویان بین المللی در کانادا می توانند حداکثر ٢٠ ساعت در هفته کار کنند.

رشته های تحصیلی با بازار کار عالی در کانادا

 – توسعه دهنده ی وب (میانگین حقوق: ٦٢٥٢٢ دلار کانادا)

 – مدیریت توسعه تجارت (میانگین حقوق: ٨٥٠٠٠ دلار کانادا)

 – مهندسی برق ( میانگین حقوق: ٧٧٤٢٤ دلار کانادا)

 – حسابداری ( میانگین حقوق: ٥٧٥٠٠ دلار کانادا )

 – مدیریت منابع انسانی ( میانگین حقوق: ٧٧٩٠٠ دلار کانادا)

 – مشاوره مالی (میانگین حقوق: ٥٧٤١٠ دلار کانادا)

ویزای دانش آموزی

 دانش آموزان خارجی می توانند برای تحصیل در مدارس کشور کانادا از طریق ویزای دانش آموزی اقدام کنند. مهم ترین مسئله در اخذ ویزای دانش آموزی کانادا تمکن مالی کافی والدین برای پرداختن شهریه مدرسه مورد نظر در کانادا است.

شرایط لازم

 • سن دانش آموز بین ١٣ تا ١٧ سال باشد
 • والدین دانش آموز تمکن مالی کافی جهت پرداخت شهریه و هزینه های زندگی فرزند خود در کانادا را داشته باشند.

شهریه مدارس در کانادا

 شهریه مدارس ابتدایی برای دانش آموز خارجی در کانادا به طور میانگین ١٢٥٠٠-١١٠٠٠ دلار کانادا به ازای یک سال و شهریه دبیرستان برای دانش آموز خارجی در کانادا به طور میانگین ١٤٠٠٠-١٣٠٠٠ دلار کانادا به ازای یک سال است.

قیم

دانش آموزان خارجی زیر ١٨ سال برای تحصیل در کانادا نیاز به قیم دارند. قیم باید یا شهروند کانادا باشد و یا اقامت دائم آنجا را داشته باشد. یکی از پدر و مادر دانش آموز می توانند با ویزای همراه وارد کانادا بشوند. اقامت آن ها نباید در ابتدا بیش تر از ٦ ماه باشد

 

ویزای سرمایه گذاری

 هر کدام از ایالت های کانادا روش مهاجرت سرمایه گذاری ویژه خود را دارد و مبلغ مورد نیاز برای سرمایه گذاری در ایالت ها و شهرهای مختلف متفاوت است. به عنوان مثال، حداقل مبلغ سرمایه گذاری در شهرهای ونکوور و تورنتو بسیار بالاتر از سایر مناطق کانادا است.

اگر تمایل داشته باشید مبلغ پایین تری برای سرمایه گذاری در کانادا اختصاص دهید، باید مناطق روستایی و کم جمعیت تر را انتخاب کنید.

سرمایه گذاری در آنتاریو

 –  حداقل ٢٤ ماه تجربه ی کار تمام وقت در ٦٠ ماه گذشته را داشته باشد. این تجربه باید تحت عنوان مالک کسب و کار یا مدیر ارشد در یک کسب و کار باشد.

 –  جهت سرمایه گذاری در شهر تورنتو و درهام و مناطق هالتون، یورک و پیل دارایی خالص به مبلغ حداقل 800000 دلار کانادا و جهت سرمایه گذاری در سایر مناطق آنتاریو مبلغ حداقل 400000 دلار کانادا داشته باشد.

 –  حداقل ٦٠٠٠٠٠ دلار کانادا در کسب و کار خود در شهر تورنتو و درهام و مناطق هالتون، یورک و پیل و حداقل ٢٠٠٠٠٠ دلار کانادا در کسب و کار خود در سایر مناطق آنتاریو از دارایی شخصی خود سرمایه گذاری کند.

–  حضوری فعالانه و مستمر در مدیریت کسب و کار در آنتاریو داشته باشد.

–  حداقل ٢ فرصت شغلی برای شهروندان کانادا یا افراد دارای اقامت دائم کانادا در کسب و کار خود در آنتاریو ایجاد کند. چنانچه کسب و کار خریداری شده خارج از مناطق شهری آنتاریو باشد، ایجاد حداقل یک شغل تمام وقت برای یک شهروند کانادایی و یا فرد دارای اقامت دائم کانادا کافی است.

 –  چنانچه کسب و کاری از پیش آماده را در آنتاریو خریداری می کند، حتما یک سفر به آنتاریو جهت بازدید و بررسی بازار داشته باشد.

پایلوت مهاجرتی آتلانتیک

 چهار ایالت شرقی کانادا یا ایالات آتلانتیک کانادا (نیوفاندلند و لابرادور، نیو برنزویک، پرنس ادوارد و نوا اسکوشیا) می توانند نیروی کار ماهر خارجی را با توجه به نیاز بازار و اقتصاد ایالت به کار گیرند و فرصتی برای اخذ اقامت دائم کانادا برای متقاضیان مهاجرت به کانادا فراهم کنند

 1. برنامه مهاجرت فارغ التحصیل خارجی آتلانتیک

متقاضی باید:

– مدرک دیپلم، گواهینامه و یا هر مدرک تحصیلی دیگری را از یک مرکز آموزشی دولتی در یکی از ٤ ایالت آتلانتیک کانادا دریافت کرده باشد.

– حداقل ١٦ ماه در طول ٢ سال پیش از اخذ مدرک تحصیلی را در یکی از ایالت های آتلانتیک کانادا زندگی کرده باشد.

– سطح زبان انگلیسی یا فرانسه خود را با گذراندن آزمون معتبر بین المللی اثبات کند.

– تمکن مالی خود را برای حمایت از خود و خانواده همراه خود اثبات کند. در این روش نیازی به داشتن تجربه ی کاری نیست.

 1. برنامه ی مهاجرت نیروی کار بسیار ماهر آتلانتیک.

 متقاضی باید:

–  حداقل یک سال در یک شغل مدیریتی، حرفه ای یا تخصصی فعالیت کرده باشد. این یک سال سابقه ی کار باید در طول سه سال گذشته به میزان حداقل ١٥٦٠ ساعت باشد. این تجربه ی کاری می تواند به صورت تمام وقت یا پاره وقت در داخل یا خارج از کانادا باشد. دوره ی کارآموزی یا کار داوطلبانه قابل قبول نیست. سابقه ی کار می تواند با کارفرماهای مختلف باشد اما شغل مورد نظر باید یکسان باشد. همچنین، خوداشتغالی را نمی توان به عنوان سابقه ی کار برای مهاجرت آتلانتیک کانادا در نظر گرفت.

– شغل مورد نظر باید در سطح 0 یا A و یا B طبقه بندی مشاغل کانادا باشد. برخی از مشاغل در این سطح از طبقه بندی مشاغل کانادا به شرح زیر است:

پزشک، دندانپزشک، معمار، مدیر رستوران، مدیر معدن، مهندس در حوزه ی مختلف، سرآشپز، لوله کش، برقکار

 – حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم باشد

– سطح تسلط خود را به زبان انگلیسی یا فرانسه با گذراندن یکی از آزمون های بین المللی اثبات کند

– تمکن مالی خود را برای اقامت در کانادا اثبات کند

 1. برنامه مهاجرت نیروی کار با مهارت متوسط آتلانتیک

 متقاضی باید:

– حداقل یک سال در شغلی که نیاز به مدرک دیپلم و یا گذراندن دوره آموزشی خاصی است، مشغول به کار بوده باشد.

. – دارای مدرک تحصیلی حداقل دیپلم باشد.

. – سطح تسلط خود را به زبان انگلیسی یا فرانسه با گذراندن یکی از آزمون های بین المللی اثبات کند (حداقل معادل آیلتس ٥)

-تمکن مالی خود را برای اقامت در کانادا اثبات کند. –

 حداقل یک سال سابقه ی کار در طول سه سال گذشته به میزان حداقل ١٥٦٠ ساعت داشته باشد. این تجربه ی کاری می تواند به صورت تمام وقت یا پاره وقت در داخل یا خارج از کانادا باشد. دوره ی کارآموزی یا کار داوطلبانه قابل قبول نیست. سابقه ی کار می تواند با کارفرماهای مختلف باشد اما شغل مورد نظر باید یکسان باشد. همچنین، خوداشتغالی را نمی توان به عنوان سابقه ی کار برای مهاجرت آتلانتیک کانادا در نظر گرفت

– تجربه ی کاری خود را به یکی از دو روش زیر به کار گیرد:

 • تجربه ی کار در مشاغل سطح C طبقه بندی مشاغل کانادا (غالبا مشاغلی هستند که به دیپلم دبیرستان یا گذراندن دوره ی فنی نیاز دارند مانند قصاب صنعتی، راننده کامیون و سرو کننده ی غذا و نوشیدنی)
 • تجربه ی کار به عنوان پرستار عمومی یا پرستار روانپزشکی، یا پیشنهاد شغلی به عنوان کمک پرستار، بهیار بیمارستان یا مسئول خدمات خانگی

ویزای توریستی مولتی پل

 ویزای مولتی پل کانادا (چند بار ورود) در واقع همان ویزای توریستی کانادا است. شخص می تواند با این ویزا پس از هر بار ورود به کانادا حداکثر تا ٦ ماه آنجا بماند.

شرایط لازم

 – سوابق سفرهای پیشین (سابقه سفر شنگن در این مورد بسیار تاثیرگذار است)

 – تمکن مالی کافی

 – اثبات وابستگی به ایران و قطعی بودن بازگشت به کشور خود (به عنوان مثال، گواهی اشتغال به کار، داشتن همسر و فرزند در ایران ….)

هزینه دولتی درخواست ویزا

هزینه دولتی درخواست ویزای مولتی پل در حال حاضر ١٠٠ دلار کانادا است.

ویزای اسپانسرشیپ والدین و همسر

 در این روش شخصی که اقامت دائم کانادا را دریافت کرده است با داشتن دو شرط زیر می تواند پدر و مادر یا همسر خود را برای مهاجرت و اقامت دائم کانادا حمایت کند:

 -تمکن مالی کافی برای حمایت مالی از والدین یا همسر خود در کانادا

 -اثبات اینکه فرد مورد حمایت هیچ گونه مسئولیتی برای دولت کانادا ایجاد نمی کند

شرایط

 • حداقل ١٨ سال سن داشته باشید.
 • اقامت دائم کانادا را داشته باشید یا شهروند کانادا باشید.
 • اثبات کنید که کمک های اجتماعی و شهروندی دریافت نمی کنید.
 • از عهده هزینه های فردی که به کانادا می آورید بر می آیید.

 الزامات درآمد

 در بیش تر موارد برای اسپانسرشیپ همسر و فرزند، الزامات خاصی از لحاظ درآمد وجود ندارد.

افرادی که می توانید اسپانسر کنید

 – همسر

 – فرزندان مجرد زیر ٢٢ سال

 – پدر و مادر

ثبت شرکت در کشور کانادا

هر ایالت کانادا برای شرکت های ثبت شده خارجی، مراحل ثبت نام (و هزینه های مربوطه) خود را دارد. بنابراین، اگر به عنوان مثال در حال حاضر در شرکت خود در ایران فعالیت می کنید و قصد دارید در ایالت آنتاریو فعالیت کنید، باید شرکت خود را به عنوان یک شرکت خارج از ایالتی در آن ایالت ثبت کنید. برای ثبت شرکت خارج از ایالتی در کانادا به یک “نماینده خدمات” (یک فرد ١٨ ساله یا بالاتر که ساکن آنتاریو است یا یک شرکت دارای دفتر ثبت شده در آنتاریو) نیاز دارید.

ثبت شرکت و کسب و کار از طریق مهاجرت به کانادا

دو نوع برنامه مهاجرت تجاری وجود دارد که می توانید از طریق آن شرکت خود را در کانادا ثبت کنید: برنامه مهاجرتی استارتاپ و برنامه مهاجرت خود اشتغالی.

 برای اقدام از طریق برنامه استارتاپ کانادا باید:

 • یک کسب و کار واجد شرایط داشته باشید.
 • نامه حمایتی از یک سازمان مشخص (گروه های سرمایه گذاری ، سرمایه گذاران آنجل یا انکوباتورهای تجاری) داشته باشید.
 • شرایط زبان (مهارت در زبان انگلیسی یا فرانسوی) را داشته باشید.
 • قبل از شروع کسب و کار در کانادا، پول کافی برای اسکان و زندگی در کانادا داشته باشید.

برای اقدام از طریق برنامه خود اشتغالی کانادا باید:

 • تجربه مرتبط با فعالیت های فرهنگی یا ورزشی داشته باشید و بتوانید سهم بسزایی در زندگی فرهنگی یا ورزشی کانادا ایفا کنید.
 • یا تجربه در زمینه مدیریت مزرعه و قصد خرید و مدیریت مزرعه در کانادا را داشته باشید.

سایر عوامل مؤثر در درخواست شما برای آمدن به کانادا به عنوان یک فرد خود اشتغال شامل تحصیلات سن، سازگاری و توانایی های زبانی شما است.

روند ثبت شرکت در کانادا

برای ثبت شرکت در کانادا باید:

 • کسب و کار خود را از طریق ثبت شرکت فدرال یا ثبت شرکت ایالتی/ قلمرویی انجام دهید
 • شماره کسب و کار فدرال و حساب مالیات بر درآمد شرکتی را از آژانس درآمد کانادا دریافت کنید.
 • در مورد سایر حوزه های قضایی کانادا که قصد ثبت شرکت در آن را دارید، به عنوان یک شرکت خارج از ایالتی ثبت نام کنید.
 • برای تمامی مجوزها و گواهینامه های لازم در مورد شرکت و کسب و کار مورد نظر خود درخواست دهید.

 اگر ثبت شرکت خود در کانادا را به روش فدرال انجام دهید، در طول روند ثبت تمامی موارد زیر را نیز دریافت خواهید کرد:

شماره کسب و کار فدرال

 • قوانین شرکتی
 • حساب برنامه مالیات بر درآمد شرکت
 • امکان انتخاب دریافت سایر حساب های مالیاتی فدرال کانادا مانند واردات / صادرات
 • امکان ثبت شرکت خارج از ایالتی

نیروی کار ماهر کبک

 افرادی که دارای تجربه ی کار حرفه ای و تخصصی هستند و تمایل دارند به کبک کانادا مهاجرت کنند، بر اساس یک سیستم امتیازبندی سنجیده می شوند. ارزیابی تقاضای شما برای کار و زندگی در کبک مشخص می کند که آیا امتیاز کافی برای اقدام به مهاجرت به کبک کانادا به عنوان نیروی کار ماهر دارید یا خیر.

امتیازبندی

 • تحصیلات: حداکثر ٢٦ امتیاز
 • تجربه کاری: ٨ امتیاز
 • سن: ١٦ امتیاز
 • پیشنهاد شغلی: ١٤ امتیاز
 • نمره ی قبولی: ٥٠ بدون همسر – ٥٩ با همسر
 • افرادی که امتیاز لازم را در سیستم امتیازبندی کبک برای نیروی کار ماهر کسب نمایند، می توانند منتظر دریافت دعوتنامه برای درخواست اقامت دائم کانادا باشند.

مالیات در کشورکانادا

مالیات بر درآمد شخصی در کانادا

نرخ مالیات بر درآمد در کانادا با توجه به میزان درآمدی که کسب می کنید، متفاوت است. در سیستم مالیاتی کانادا افرادی که کم درآمد هستند، با درصد کمتری نسبت به افراد با درآمد بالا مشمول مالیات می شوند. هرچه پول بیشتری کسب کنید، مالیات بیشتری نیز پرداخت می کنید

در سال مالیاتی 2020 ، نرخ مالیات بر درآمد در کانادا به شرح زیر است:

 • ٪15 از اولین درآمد 535/48 دلاری مشمول مالیات ، به علاوه:
 • 5% از 535/48 دلار درآمد مشمول مالیات بعدی ( از بخشی از درآمد مشمول مالیات بیش از 535/48 دلار تا سقف 97069 دلار) ، به علاوه
 • 26% از 53404 دلار درآمد مشمول مالیات بعدی (از بخشی از درآمد مشمول مالیات بیش از 97069 دلار تا سقف 150473 دلار) ، به علاوه
 • ٪29 از 63.895 دلار درآمد مشمول مالیات بعدی (از بخشی از درآمد مشمول مالیات بیش از 150473 دلار تا سقف 214368دلار) ، به علاوه
 • ٪33 از درآمد مشمول مالیات بیش از214368دلار

مالیات بر درآمد شرکت ها در کانادا

 شرکت ها در کانادا مالیات خود را از درآمد حاصل از سود و سرمایه خود پرداخت می کنند. مالیات شرکت ها در کانادا بخش نسبتا کمی از کل درآمد مالیاتی کانادا را تشکیل می دهند. مالیات بر درآمد شرکت ها پیش از توزیع آن بین ً کمی از کل درآمد مالیاتی سهامداران به عنوان سود سهام پرداخت می شود. مالیات بر سرمایه شرکت ها در واقع مالیاتي است كه بر سرمایه مشمول مالیات شركت اعمال مي شود. سرمایه مشمول مالیات مبلغی است که طبق قسمت 1.3 قانون مالیات بر درآمد (کانادا) به علاوه سایر درآمد کلان انباشته شده تعیین شده است.

در اول ژانویه 2006 ،مالیات بر سرمایه در سطح کشوری کانادا حذف شد. با اینحال، برخی از ایالت های کانادا همچنان مالیات بر سرمایه شرکت را می خواهند. به عنوان مثال، در ایالت آنتاریو مالیات بر سرمایه شرکت در اول ژوئیه 2010 برای کلیه شرکت ها حذف شد.

در ایالت بریتیش کلمبیا مالیات بر سرمایه شرکت از اول آوریل 2010 حذف شد.

جاذبه های گردشگری کانادا

پارک های ملی کانادا

 پارک های ملی کانادا یکی از جنبه های نمادین این کشور در حوزه مناطق طبیعی هستند. پارک های ملی کانادا در سواحل اقیانوس اطلس، اقیانوس آرام و قطب شمال، در میان کوه و دشت و دریاچه های بزرگ واقع شده اند و از شمال تا جنوب  کانادا را در برمی گیرند

وسعت پارک های ملی کانادا از 14 کیلومتر مربع تا تقریبا 45000 کیلیومتر مربع (پارک ملی وود بوفالو کانادا) است.

 پارک های ملی مشهوری از جمله بنف و جاسپر و همچنین ایواویک و ونتوت در کشور کانادا واقع شده اند.

. اماکن تاریخی و ملی کانادا

اماکن تاریخی و ملی کانادا شاهد لحظات تعیین کننده و تاریخی در سرنوشت این ملت بوده اند و خلاقیت انسانی و سنت های فرهنگی کانادا را نشان می دهند. هر مکان تاریخی ملی در کانادا داستان منحصر به فرد خود را بیان می کند و به درک ما از زمان، هویت و مکان در بازدید از کشور کانادا کمک می کند.

 شهر قدیمی لولنبرگ 

شهر قدیمی لولنبرگ، که در آن همه خیابانها صاف و مستقیم و زاویه دار است، بهترین نمونه بازمانده از سیاست استعماری انگلیس برای ایجاد شهرک های جدید با اعمال یک طرح “شهر” از پیش طراحی شده بر روی هر نوع بیابان است. نمانده است

. سنگ نوشتهpi’Áísínai در آلبرتا

این سنگ نبشته یک مکان مقدس در منطقه چمنزار در حاشیه شمالی دشت های بزرگ کانادا است. دره رودخانه شیرو چندین آثار زمین شناسی دیگر بر این منظره فرهنگی تسلط دارند. پاسیاهان نقش برجسته های زیادی بر دیواره های ماسه ای و سنگ ی دره رودخانه شیر آلبرتا حکاکی و نقاشی کرده اند. این منظره توسط مردم Foot Black مقدس قلمداد می شد

. پیماچیووین آکی د ر مانیتوبا و آنتاریو

 پیماچیووین آکی به معنای “سرزمینی که زندگی بخش است”، اولین میراث فرهنگی ترکیبی کشور کانادا محسوب می شود چرا که ارزش های میراث طبیعی و فرهنگی را با هم ترکیب می کند. این اکوسیستم جنگلی بزرگ نمونه ای استثنایی از جدایی ناپذیری محیط طبیعی و هویت فرهنگی و سنت های مردمان بومی است. این مکان تاریخی شامل رودخانه ها، پارک های ملی و مکان های محافظت شده است

. منطقه تاریخی کبک  

نزدیک به نیمی از ساختمانهای منطقه تاریخی کبک قدیم قبل از سال 1850 ساخته شده اند. اگرچه این شهر به یک کلان شهر مدرن با جمعیت حدود 600000 نفر تبدیل شده است، اما منطقه تاریخی کبک با 135 هکتار (حدود پنج درصد از کل شهر) یکی از منسجم ترین مناطق در آمریکای شمالی است.  

راهنمای سفر به کانادا  

چه چیزهایی را می توانید در سفر به کانادا با خود ببرید :

 شما به عنوان بازدید کننده از کشور کانادا می توانید کالاهای خاصی را برای استفاده شخصی همراه خود به کانادا بیاورید. وسایل شخصی شامل لباس، تجهیزات ورزشی، دوربین و رایانه شخصی است. هنگام ورود به اولین نقطه در کشورکانادا، باید تمام کالاهای همراه خود را اعلام کنید. دولت کانادا بررسی می کند که مسافر چه کالاهایی را وارد یا خارج کرده است. اگر هنگام ورود به کانادا فهرست اشیای همراه خود را اعلام کنید و هنگام خروج نیز آن ها را با خود برگردانید، دیگر نیازی به پرداخت عوارض و مالیات ندارید. این اشیا نباید:

 -مورد استفاده یکی از ساکنین کانادا باشد؛  

– به نمایندگی از کسب و کاری در کانادا استفاده شود.

 -به عنوان هدیه به یکی از ساکنین کانادا داده شده باشد؛

 – در کانادا دور انداخته شده یا جاگذاشته شده باشد .

ممکن است به عنوان گردشگر در کانادا از شما تقاضا شود در بدو ورود مبلغی سپرده جهت امنیت کالاهای همراه خود اختصاص دهید. وقتی کشور کانادا را با اشیا و کالاهای همراه خود ترک کنید، وجه مورد نظر به شما بازگردانده می شود. اگر این اتفاق بیفتد ، به شما اجازه پذیرش موقت صادر می شود. ما یک نسخه را نگه می داریم و یکی از آنها را برای سوابق خود به شما ارائه می دهیم. وقتی کانادا را ترک می کنید ، کالای خود و نسخه خود را از مجوز ورود موقت به BSO بیاورید. رسید دریافت می کنید و سپرده امنیتی شما از طریق پست بازپرداخت می شود.

اشیا و کالاهایی که برای ورود به کانادا دارای ممنوعیت یا محدودیت هستند:

همراه داشتن کالاهای خاصی برای ورود به کانادا محدود یا ممنوع است. برای جلوگیری از احتمال مجازات، توقیف یا تعقیب، قبل از وارد شدن به کانادا اطمینان حاصل کنید که کالاهای همراه شما مشمول ممنوعیت یا محدودیت ورود به کشور کانادا هستند یا خیر. در ادامه چند نمونه از کالاهای محدود یا ممنوع جهت ورود به کانادا ذکر شده است:

 • اسلحه: شما باید هنگام ورود به کانادا تمام سلاح های سرد و گرم همراه خود را به محض ورود به کانادا اعلام کنید
 • مواد غذایی ، گیاهان، حیوانات و محصولات مرتبط: کلیه مواد غذایی، گیاهان، حیوانات و محصولات مرتبط باید اعلام شود. غذا می تواند باعث ایجاد بیماری های خاصی شود. گیاهان و محصولات گیاهی می توانند گونه های مهاجم بیگانه مانند سوسک های بلند شاخدار آسیایی را با خود به کانادا حمل کنند. حیوانات و محصولات حیوانی می توانند بیماری هایی مانند آنفولانزای مرغی و بیماری های پا و دهان را به دنبال داشته باشند.
 • مواد منفجره ، آتش بازی و مهمات: شما باید مجوز کتبی برای ورود مواد منفجره، وسایل آتش بازی و انواع خاصی از مهمات را به کانادا داشته باشید.
 • وسایل نقلیه: وسایل نقلیه شامل هر نوع وسایل نقلیه موتوری از قبیل اتومبیل های مسافربری، وانت و موتور است در صورتی که از آن ها برای اهداف غیر تجاری استفاده شود.
 • کالاهای مصرفی: برخی از کالاهای مصرفی که ممکن است برای عموم خطر داشته باشد، برای ورود به کانادا دارای محدودیت یا ممنوعیت هستند. بسیاری از این الزامات ایمنی برای همراه داشتن برخی کالاها برای ورود به کانادا نسبت به سایر کشورها سختگیرانه تر است

همراه داشتن 10000 دلار کانادا یا بیشتر در زمان ورود به کانادا:  

اگر هنگام ورود یا خروج از کانادا، ارز خارجی یا پولی برابر یا بیشتر از 10000 دلار کانادا (یا معادل آن با ارز خارجی) در اختیار دارید، باید حتما آن را در فرودگاه گزارش دهید. این مبلغ ممکن است به شکل سهام، اوراق قرضه، حواله بانکی، چک و چک های مسافرتی باشد.

جهت اطلاعات بیشتر می توانید فرم ارزیابی رایگان را در سایت کیان ویزا تکمیل نمایید تا مشاورین ما در اسرع وقت با شما تماس بگیرند.

اگر در مبحث مهاجرت سوالی دارید از طريق فرم تماس با ما یا در صورت مرتبط بودن با این مطلب در قسمت کامنت ها از ما بپرسید!

این متن را از طريق دکمه های زیر با دیگران به اشتراك بگذارید! 

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
پرسشهای عمومی در مورد مهاجرت به کشور کانادا
ویرایش کنید
برای افزودن محتوا اینجا را کلیک کنید
ویرایش کنید
برای افزودن محتوا اینجا را کلیک کنید
ویرایش کنید
برای افزودن محتوا اینجا را کلیک کنید
{{ reviewsTotal }} نقد و بررسی
{{ reviewsTotal }} نظرات
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}