آمار مهاجرت به دانمارک

تعداد ویزای کار صادر شده توسط کشور دانمارک برای متقاضیان ایرانی در سال 2019

تعداد ویزای کار صادر شده توسط کشور دانمارک برای متقاضیان ایرانی در سال 2019

 

 

 

مجوز اقامت دانمارک

دوره ی زمانی

99

چهار ماهه ی اول 2019

83

چهار ماهه ی دوم 2019

116

چهار ماهه ی سوم 2019

88

چهار ماهه ی چهارم 2019

 

 

 

 

 

 

 

تعداد ویزای تحصیلی صادر شده توسط کشور دانمارک برای متقاضیان ایرانی 2019

 

مجوز اقامت دانمارک

دوره ی زمانی

1

چهار ماهه ی اول 2019

7

چهار ماهه ی دوم 2019

21

چهار ماهه ی سوم 2019

6

چهار ماهه ی چهارم 2019

   

 

 

 

تعداد مهاجران در کشور دانمارک در سال 2020 به تفکیک برخی کشورها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشنهاد می شود برای اطلاعات بیشتر این مقاله ها را نیز مطالعه نمایید: 

 

 آشنایی با کشور دانمارک    -  لیست مشاغل مورد نیاز کشور دانمارک   -     حقوق مشاغل مختلف در کشور دانمارک - تعداد ویزای کار صادر شده توسط کشور دانمارک برای متقاضیان ایرانی

 

وزارت امور خارجه : https://iran.um.dk/fa-ir