کیان ویزا

رشته های کارشناسی ارشد گروه علوم اجتماعی، حقوق و تجارت در دانشگاه های نروژ

0.0
0.0/5
با تکمیل نمودن فرم ارزیابی، کارشناسان ما بهترین روش مهاجرت را برای شما پیدا می کنند و با شما تماس میگیرند!
^ مشاوره رایگان
فهرست مطالب

رشته های کارشناسی ارشد گروه علوم اجتماعی، حقوق و تجارت در دانشگاه های نروژ

“در این مقاله ، موسسه کیان ویزا نام رشته های گروه علوم اجتماعی، حقوق و تجارت نروژ را به طور جداگانه و همراه با اطلاعات بیشتر از جمله نام دانشگاه، مهلت ثبت نام، تحصیلات دانشگاهی و مدرک زبان مورد نیاز، شهر محل دانشگاه ، مبلغ شهریه ، زبان تدریس و طول دوره ها را معرفی خواهد کرد.”

شهر مدارک لازم مهلت ثبت نام نام دانشگاه نام رشته
اسلو -کارشناسی اقتصاد، مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی

 

-GMAT۶۰۰، GRT۱۵۸

-تافل اینترنتی ۹۰، تافل برگه ای ۵۷۵، آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ جولای دانشگاه بازرگانی BI نروژ

 

(BI Norwegian Business School)

اقتصاد کاربردی

 

(Applied Economics)

اسلو -کارشناسی اقتصاد، مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی

 

-GMAT۶۰۰، GRT۱۵۸

-تافل اینترنتی ۹۰، تافل برگه ای ۵۷۵، آیلتس آکادمیک۶.۵

(شهریه سالانه ۸۹۵۰۰ کرون نروژ )

۱ جولای دانشگاه بازرگانی BIنروژ بازرگانی و تجارت

 

(Business)

 بودو

 

(Bodo)

-کارشناسی اقتصاد، مدیریت بازرگانی، مدیریت امور مالی، بازاریابی

 

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل اینترنتی ۹۰، آیلتس ۶.۵

۱اکتبر الی ۱ دسامبر دانشگاه نورد نروژ

 

(Nord University)-

اسلو -کارشناسی اقتصاد، مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی

 

-GMAT۶۰۰، GRT۱۵۸

-تافل اینترنتی ۹۰، تافل برگه ای ۵۷۵، آیلتس آکادمیک۶.۵

(شهریه کل دوره ۲۰۴۰۰۰ کرون نروژ)

۱ جولای دانشگاه بازرگانی BI نروژ اقتصاد بازرگانی

 

(Business-major in Economy)

اسلو -کارشناسی اقتصاد، مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی

 

-GMAT۶۰۰، GRT۱۵۸

-تافل اینترنتی ۹۰، تافل برگه ای ۵۷۵، آیلتس آکادمیک۶.۵

(شهریه کل دوره ۲۰۴۰۰۰ کرون نروژ)

۱ جولای دانشگاه بازرگانی BIنروژ مدیریت بازرگانی

 

(Business- major in Leadership and Change)

اسلو -کارشناسی اقتصاد، مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی

 

-GMAT۶۰۰، GRT۱۵۸

-تافل اینترنتی ۹۰، تافل برگه ای ۵۷۵، آیلتس آکادمیک ۶.۵

(شهریه کل دوره ۲۰۴۰۰۰ کرون نروژ)

۱ جولای دانشگاه بازرگانی BIنروژ  مدیریت لجستیک، عملیات و زنجیره تامین

 

(Business-major in Logistics, operations and chain management)

اسلو -مدرک کارشناسی اقتصاد، مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی

 

-GMAT۶۰۰، GRT۱۵۸

-تافل اینترنتی ۹۰، تافل برگه ای ۵۷۵، آیلتس آکادمیک۶.۵

شهریه کل دوره ۲۰۴۰۰۰ کرون نروژ)

۱ جولای

 

 

دانشگاه بازرگانی BIنروژ  بازاریابی

 

(Business- major in Marketing)

استاوانگر -مدرک کارشناسی اقتصاد بازرگانی، مدیریت بازرگانی، بازاریابی، مدیریت سازمانی

 

-مدرک زبان: تافل اینترنتی ۹۰، تافل برگه ای ۵۷۵، آیلتس آکادمیک ۶.۵ با رایتینگ ۶

۱۰ دسامبر تا ۱۰ ژانویه دانشگاه استاوانگرنروژ

 

(University of Stavanger)

 

مدیریت بازرگانی

 

(Business Administration)

اسلو -مدرک کارشناسی اقتصاد، مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی

 

-GMAT۶۰۰، GRT۱۵۸

-تافل اینترنتی ۹۰، تافل برگه ای ۵۷۵، آیلتس آکادمیک۶.۵

(شهریه سالانه ۸۹۵۰۰ کرون نروژ)

۱ جولای

 

 

دانشگاه بازرگانی BIنروژ تجزیه و تحلیل تجارت- گرایش تحلیل داده ها

 

(Business Analytics)

اسلو -مدرک کارشناسی اقتصاد، مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی

 

-GMAT۶۰۰، GRT۱۵۸

-تافل اینترنتی ۹۰، تافل برگه ای ۵۷۵، آیلتس آکادمیک۶.۵

(شهریه کل دوره ۲۱۶۰۰۰ کرون نروژ)

۱ جولای

 

 

دانشگاه بازرگانی BIنروژ تجزیه و تحلیل تجارت-گرایش بازار

 

(Business Analytics)

تروندهایم -مدرک کارشناسی علوم اجتماعی، انسان شناسی، مطالعات کودکی، مشاوره، آموزش، جغرافیا، تاریخ، فلسفه، آموزش ابتدایی، جامعه شناسی، تعلیم و تربیت، روانشناسی، مددکاری اجتماعی

 

-مدرک زبان: تافل اینترنتی ۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰، آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱اکتبر تا

 

۱ دسامبر

دانشگاه علم و فناوری نروژ

 

(NTNU)

مطالعات کودکی

 

(Childhood Studies)

تروندهایم -کارشناسی رشته های مهندسی، علوم پایه، اقتصاد، علوم اجتماعی، مطالعات محیط زیست

 

-مدرک زبان: تافل اینترنتی ۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰، آیلتس آکادمیک۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ اقتصاد گردشی

 

(Circular Economy)

اسلو -کارشناسی توسعه پایدار و رشته های مربوطه

 

-مدرک زبان :تافل ۹۰، آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه اسلو نروژ توسعه پایدار، محیط زیست و تغییرات فرهنگی

 

(Development, Environment and cultural change)

 

اسلو -کارشناسی اقتصاد

 

-GRE۱۵۲، GMAT۶۰۰

-مدرک زبان :تافل ۹۰، آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه اسلو نروژ  

 

 

 

 

اقتصاد

(Economy)

برگن -کارشناسی اقتصاد و مدیریت بازرگانی

 

-GRE۱۵۲، GMAT۶۰۰

-تافل اینترنتی ۹۰، تافل برگه ای ۵۷۵، آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ نوامبر تا

 

۱۵ فوریه

دانشگاه اقتصاد NHHنروژ
آست(As) -کارشناسی اقتصاد رشته های مشابه

 

-تافل اینترنتی ۹۲، تافل برگه ای ۵۸۰، آیلتس آکادمیک ۷

۱ دسامبر دانشگاه علوم زیستی نروژ

 

(NMBU)

 

استاوانگر -کارشناسی علوم اجتماعی، تاریخ، هتلداری، مدیریت گردشگری، جامعه شناسی،روانشناسی،تعلیم و تربیت، انسان شناسی اجتماعی،حقوق، علوم سیاسی، مدیریت، اقتصاد، روزنامه نگاری، پلیس،بهداشت، تربیت مدرس

 

-تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۵۷۵، آیلتس۶.۵

۱۰ دسامبر تا ۱۰ ژانویه دانشگاه استاوانگرنروژ انرژی، محیط زیست و جامعه

 

(Energy, Environment and Society)

برگن -کارشناسی اقتصاد، مدیریت بازرگانی،

 

-GRE۱۵۲، GMAT۶۰۰

-تافل اینترنتی ۹۰، تافل برگه ای ۵۷۵، آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ نوامبر تا ۱۵ فوریه دانشگاه اقتصاد  NHHنروژ انرژی ، منابع طبیعی و محیط زیست

 

(Energy, Natural resources and the Environment)

 ترومسو -کارشناسی حقوق

 

-آیلتس آکادمیک ۶.۵، تافل برگه ای ۵۸۰، تافل اینترنتی ۹۰

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه ترومسونروژ حقوق محیط زیست

 

(Environmental Law)

تروندهایم -کارشناسی مطالعات منطقه ای، علوم اجتماعی، تاریخ، جغرافیا و سایر رشته های علوم انسانی مرتبط

 

-مدرک زبان: تافل اینترنتی ۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰، آیلتس آکادمیک ۶.۵، پی تی ای  آکادمیک ۶۲

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ مطالعات اروپا

 

(European Studies)

برگن -کارشناسی اقتصاد و مدیریت بازرگانی

 

-GRE۱۵۲، GMAT۶۰۰

-تافل اینترنتی ۹۰، تافل برگه ای ۵۷۵، آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ نوامبر تا ۱۵ فوریه دانشگاه اقتصاد NHHنروژ اقتصاد مالی

 

(Financial Economics)

اسلو -کارشناسی تمامی رشته ها

 

-مدرک زبان :تافل ۹۰، آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه اسلونروژ مطالعات جنسیتی

 

(Gender Studies)

برگن -مدرک کارشناسی مرتبط

 

-آیلتس آکادمیک ۶.۵ یا تافل ۹۰

۳ نوامبر تا ۱ دسامبر دانشگاه برگن نروژ جغرافیای توسعه پایدار

 

(Geographies of Sustainable Development)

کریستین ساند -کارشناسی علوم اجتماعی، مطالعات توسعه اجتماعی، برنامه ریزی، جامعه شناسی، جغرفیا، علوم سیاسی، انسان شناسی، مدیریت بازرگانی

 

-آیلتس آکادمیک ۶، تافل برگه ای ۵۵۰، تافل اینترنتی ۸۰

۱نوامبر تا ۱ دسامبر دانشگاه آگدرنروژ توسعه جهانی و برنامه ریزی

 

(Global Development and Planning)

برگن -کارشناسی رشته های بهداشت و علوم اجتماعی

 

-آیلتس ۶.۵ یا تافل ۹۰

۳ نوامبر تا ۱ دسامبر دانشگاه برگن نروژ  توسعه جهانی-تئوری و عملکرد

 

(Global Development Theory and Practice)

کریستین ساند -کارشناسی روزنامه نگاری، رسانه های ارتباط جمعی و سایر رشته های مرتبط

 

-تافل برگه ای ۵۵۰، تافل اینترنتی ۸۰، آیلتس آکادمیک ۶

۱ فوریه کالج NLAنروژ

 

(NLA University College)

روزنامه نگاری جهانی

 

(Global Journalism)

اسلو -کارشناسی رشته های مربوطه

 

-مدرک زبان :تافل ۹۰، آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه اسلونروژ چالش های جهانی

 

(Global-MINDS)

تروندهایم -کارشناسی رشته های مربوطه

 

-مدرک زبان: تافل اینترنتی ۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰، آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ جهانی سازی و توسعه پایدار

 

(Globalization and Sustainable Development)

ترومسو -کارشناسی علوم اجتماعی، حقوق ،آموزش

 

-آیلتس آکادمیک ۶.۵، تافل برگه ای ۵۸۰، تافل اینترنتی ۹۰

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه ترومسو نروژ مدیریت کارآفرینی در مناطق بومی شمال اروپا

 

(Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous Areas)

اسلو -کارشناسی رشته های مرتبط

 

-مدرک زبان :تافل ۹۰، آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه اسلو نروژ اقتصاد و مدیریت بهداشت

 

(Health Economics and Management)

اسلو -کارشناسی جغرافیای انسانی، مطالعات شهری و منطقه ای

 

-مدرک زبان :تافل ۹۰، آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه اسلو نروژ جغرافیای انسانی

 

(Human Geography)

ترومسو -کارشناسی علوم اجتماعی، علوم انسانی، آموزش

 

-آیلتس آکادمیک ۶.۵، تافل برگه ای ۵۸۰، تافل اینترنتی ۹۰

۱۵اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه ترومسونروژ مطالعات بومی

 

(Indigenous Studies)

اسلو -کارشناسی رشته های حقوق

 

-مدرک زبان :تافل ۹۰، آیلتس آکادمیک ۶.۵

(طول این دوره ۱ الی ۱ونیم سال است.)

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه اسلونروژ حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

(Information and Communication Technology Law)

 برگن -کارشناسی مطالعات بین فرهنگی یا رشته های مربوطه

 

-تافل برگه ای ۵۰۰، تافل اینترنتی ۷۰، آیلتس۵

(هزینه هر ترم: ۱.۶۲۵ کرون نروژ)

۱ فوریه کالج NLAنروژ مطالعات بین فرهنگی

 

(Intercultural Studies)

السوند

 

(Alsund)

-کارشناسی مدیریت بازرگانی و رشته های اقتصاد

 

-مدرک زبان: تافل اینترنتی ۹۰، تافل برگه ای ۶۰۰، آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه علم و فناوری نروژ تجارت بین الملل و بازاریابی

 

(International Business and Marketing)

آست(AS) -کارشناسی علوم سیاسی، توسعه بین الملل، علوم اجتماعی، الهیات، علوم انسانی، مطالعات استراتژیک، حقوق

 

-تافل اینترنتی ۹۲، تافل برگه ای ۵۸۰، آیلتس آکادمیک ۷

۱ دسامبر دانشگاه علوم زیستی نروژ

 

(NMBU)

روابط بین الملل

 

(International Relations)

ترومسو -کارشناسی رشته های حقوق و علوم سیاسی

 

-آیلتس آکادمیک ۶.۵، تافل برگه ای ۵۸۰، تافل اینترنتی ۹۰

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر دانشگاه ترومسونروژ حقوق دریا

 

(Law of the Sea)

اسلو -مدرک کارشناسی اقتصاد، مدیریت بازرگانی،روانشناسی، مدیریت سازمانی

 

-تافل اینترنتی ۹۰، تافل برگه ای ۵۷۵، آیلتس آکادمیک۶.۵

(شهریه کل دوره ۲۰۴۰۰۰ کرون نروژ)

۱ جولای دانشگاه بازرگانی BIنروژ روانشناسی مدیریت سازمانی

 

(Leadership and Organizational Psychology)

مولد

 

(Molde)

-کارشناسی لجستیک، اقتصاد، مدیریت بازرگانی، مهندسی صنایع،فناوری اطلاعات، علوم کامپیوتر

 

-آیلتس آکادمیک ۶، تافل برگه ای ۵۵۰، تافل اینترنتی ۷۹

     دانشکده مولد نروژ

 

(Molde University College)

لجستیک و سازماندهی عملیات

 

(Logistics)

هرتن

 

(Horten)

-کارشناسی اقتصاد، مدیریت، لجستیک،کشتیرانی

 

-تافل برگه ای ۵۵۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳، تافل اینترنتی ۸۰

  دانشگاه جنوب شرق نروژ

 

(University of South-Eastern Norway)

مدیریت بازرگانی دریایی

 

(Maritime Commercial Management)

 

اسلو -کارشناسی بازرگانی دریایی، مدیریت بنادر و کشتیرانی، مدیریت بازرگانی دریایی، دریانوردی، ملوانی

 

-مدرک زبان :تافل ۹۰، آیلتس آکادمیک ۶.۵

(طول این دوره ۱ الی ۱ و نیم سال است.)

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر  دانشگاه اسلونروژ حقوق دریا

 

(Maritime Law)

برگن -کارشناسی اقتصاد و مدیریت بازرگانی

 

-تافل اینترنتی ۹۰، تافل برگه ای ۵۷۵، آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ نوامبر تا ۱۵ فوریه  دانشگاه اقتصاد نروژNHH بازاریابی و مدیریت برند

 

(Marketing and Brand Management)

اسلو -کارشناسی مدیریت بازرگانی، امور مالی، اقتصاد

 

-تافل اینترنتی ۹۰، تافل برگه ای ۵۷۵، آیلتس آکادمیک ۶.۵

(شهریه سالانه ۸۹۵۰۰ کرون نروژ)

۱جولای دانشگاه بازرگانی  BIنروژ امور مالی

 

(Master of Science in Finance)

برگن -کارشناسی امور رسانه، طراحی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایر رشته های مشابه

 

-تافل ۹۰، آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ فوریه تا ۱ مارس  دانشگاه برگن نروژ طراحی تعامل در رسانه

 

(Media and Interaction Design)

ولدا

 

(Volda)

– کارشناسی امور رسانه

 

-آیلتس آکادمیک ۶، تافل برگه ای ۵۵۰، تافل اینترنتی ۸۰

۱ دسامبر تا ۱ مارس کالج ولد نروژ

 

(Volda University College)

امور رسانه

 

(Media practices)

استاوانگر -کارشناسی علوم اجتماعی، تاریخ، مطالعات فرهنگی، حقوق، اقتصاد، مطالعات توسعه، روزنامه نگاری

 

– تافل اینترنتی۹۰، تافل برگه ای ۵۷۵، آیلتس۶.۵

۱۰ دسامبر تا

 

۱۰ ژانویه

 دانشگاه استاوانگرنروژ مهاجرت و روابط بین فرهنگی

 

(Migration and Intercultural relations)

بودو -کارشناسی مدیریت، مدیریت مالی

 

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل اینترنتی ۹۰، آیلتس ۶.۵

۱ اکتبر تا

 

۱دسامبر

 دانشگاه نوردنروژ مدیریت جهانی

 

(Global Management)

-ترومسو

 

-روسکیلد

-مالمو

-کارشناسی برنامه ریزی شهری

 

-آیلتس آکادمیک ۶.۵، تافل ۸۳

-تا ۱۵ اکتبر برای ترم بهار

 

-تا ۱ مارس برای ترم پاییز

 دانشگاه ترومسونروژ برنامه ریزی شهری-کشورهای شمال اروپا

 

(Nordic Urban planning)

اسلو – کارشناسی نفت و گرایش های وابسته

 

-آیلتس آکادمیک ۶.۵، تافل اینترنتی ۹۲، تافل کامپیوتری ۲۳۷، تافل برگه ای ۵۸۰

(شهریه ۱۲۵۰۰ یورو در سال)

بدون محدودیت  دانشگاه اسلونروژ

 

(پذیرش توسط دانشگاه گرونینگن هلند)

 

حقوق انرژی دریاهای شمال اروپا

 

(North Sea Energy Law)

اسلو -کارشناسی علوم سیاسی

 

-مدرک زبان :تافل ۹۰، آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر  دانشگاه اسلو نروژ مطالعات صلح و منازعات

 

(Peace and Conflict Studies)

ترومسو -کارشناسی علوم اجتماعی، بهداشت و سلامت، حقوق، آموزش و علوم انسانی

 

-تافل برگه ای ۵۸۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳، تافل اینترنتی ۸۵، آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ دسامبر  دانشگاه ترومسو نروژ  صلح و حل منازعات

 

(Peace and Conflict Transformation)

اسلو -کارشناسی روانشناسی

 

-مدرک زبان :تافل ۹۰، آیلتس آکادمیک ۶.۵

 

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر  دانشگاه اسلونروژ روانشناسی: علوم اعصاب شناختی

 

(Psychology: Cognitive Neuroscience)

برگن -کارشناسی علوم سیاسی، مدیریت دولتی، تئوری های سازمانی

 

-تافل ۹۰، آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ دسامبر  دانشگاه برگن نروژ  مدیریت دولتی

 

(Public Administration)

اسلو -کارشناسی حقوق

 

-مدرک زبان :تافل ۹۰، آیلتس آکادمیک ۶.۵

(طول دوره ۱ سال و نیم است.)

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر  دانشگاه اسلونروژ حقوق بین الملل

 

(Public International Law)

اسلو -کارشناسی ریاضی، آمار، مهندسی، علوم کامپیوتر، اقتصاد، فیزیک، مدیریت بازرگانی

 

-تافل اینترنتی ۹۰، تافل برگه ای ۵۷۵، آیلتس آکادمیک  ۶.۵

(شهریه سالانه ۸۹۵۰۰ کرون نروژ)

 

از ۱ نوامبر بدون محدودیت دانشگاه بازرگانی BIنروژ روش های کمی مدیریت مالی

 

(Quantitative Finance)

اسلو -کارشناسی ریاضی، آمار، مهندسی، علوم کامپیوتر، اقتصاد، فیزیک، مدیریت بازرگانی

 

-تافل اینترنتی ۹۰، تافل برگه ای ۵۷۵، آیلتس آکادمیک۶.

(شهریه کل دوره ۲۰۴۰۰۰ کرون نروژ)

از ۱ نوامبر بدون محدودیت دانشگاه بازرگانی BIنروژ روش های کمی مدیریت مالی

 

(Quantitative Finance)

اسلو -کارشناسی انسان شناسی اجتماعی، مطالعات فرهنگی، جغرافیای انسانی، مطالعات توسعه و سایر رشته های مرتبط

 

-مدرک زبان :تافل ۹۰، آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر  دانشگاه اسلو نروژ انسان شناسی اجتماعی

 

(Social Anthropology)

مولد -مدیریت ورزشی، اقتصاد، جامعه شناسی، علوم سیاسی، تاریخ

 

-آیلتس آکادمیک۶، تافل برگه ای ۵۵۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳ ، تافل اینترنتی ۷۹

۱ فوریه  دانشگاه مولدنروژ مدیریت ورزشی

 

(Sport Management)

 اسلو

 

 

 

-کارشناسی مدیریت بازرگانی، بازاریابی، روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت، روابط عمومی

 

-تافل اینترنتی ۹۰، تافل برگه ای ۵۷۵، آیلتس آکادمیک

(هزینه سالانه ۸۹۵۰۰ کرون نروژ با اعطای ۲ مدرک از دانشگاه BI و دانشگاه همکار کشور دیگر)

۱جولای دانشگاه بازرگانی BI نروژ مدیریت استراتژیک بازاریابی

 

(Strategic Marketing Management)

اسلو -کارشناسی مدیریت بازرگانی، بازاریابی، روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت، روابط عمومی

 

-تافل اینترنتی ۹۰، تافل برگه ای ۵۷۵، آیلتس آکادمیک

(هزینه کل دوره ۲۰۴۰۰۰ کرون نروژ)

۱ جولای  دانشگاه بازرگانی BIنروژ مدیریت استراتژیک بازاریابی

 

(Strategic Marketing Management)

برگن -کارشناسی اقتصاد و مدیریت بازرگانی

 

-GMAT ۶۰۰، GRE ۱۵۲

-تافل اینترنتی ۹۰، تافل کامپیوتری ۲۳۳، تافل برگه ای ۵۷۵، آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱ نوامبر تا ۱۵ فوریه  دانشگاه اقتصاد NHHنروژ استراتژی و مدیریت

 

(Strategy and Management)

مولد -کارشناسی لجستیک گرایش های مربوطه

 

-آیلتس آکادمیک۶، تافل برگه ای ۵۵۰، تافل کامپیوتری ۲۱۳،  تافل اینترنتی ۷۹

۱ فوریه  دانشگاه مولدنروژ لجستیک انرژی های پایدار

 

(Sustainable Energy Logistics)

برگن -کارشناسی رشته های مهندسی، علوم پایه، دینامیک سیستم

 

-مدرک زبان: آیلتس ۶.۵ یا تافل ۹۰ یا پی تی ای ۶۲

۳ نوامبر تا ۱ دسامبر  دانشگاه برگن نروژ دینامیک سیستم

 

(System Dynamics)

اسلو -کارشناسی حقوق

 

-مدرک زبان :تافل ۹۰، آیلتس آکادمیک ۶.۵

۱۵ اکتبر تا ۱ دسامبر  دانشگاه اسلو نروژ حقوق بشر- نظریه ها و عملکردها

 

(Theory and Practice of Human Rights)

ترومسو -کارشناسی انسان شناسی با گرایش های بصری، فرهنگی و اجتماعی

 

-آیلتس آکادمیک ۶.۵، تافل برگه ای ۵۸۰، تافل اینترنتی ۹۰

۱ اکتبر تا ۱ دسامبر  دانشگاه ترومسو نروژ انسان شناسی بصری

 

(Visual Anthropology)

         

پیشنهاد می شود برای اطلاعات بیشتر این مقاله ها را نیز مطالعه نمایید :

رنکینگ دانشگاه نروژ

تحصیل در کشور نروژ

www.norway.no : سفارت نروژ در ایران

اگر در مبحث مهاجرت سوالی دارید از طريق فرم تماس با ما یا در صورت مرتبط بودن با این مطلب در قسمت کامنت ها از ما بپرسید!

این متن را از طريق دکمه های زیر با دیگران به اشتراك بگذارید! 

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
دیگر اطلاعات مهاجرتی کشور نروژ
{{ reviewsTotal }} نقد و بررسی
{{ reviewsTotal }} نظرات
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}