کیان ویزا

روش های مهاجرت به پرتغال

0.0
0.0/5
با تکمیل نمودن فرم ارزیابی، کارشناسان ما بهترین روش مهاجرت را برای شما پیدا می کنند و با شما تماس میگیرند!
^ مشاوره رایگان
فهرست مطالب

« پرتغال »

موقعیت جغرافیایی پرتغال

ﭘﺮﺗﻐﺎلﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اروﭘﺎ، در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن ﮐﻪاﻣﮑﺎن ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 170ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ، ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﯾﺰا را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﮑﻨﺪ. ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻟﯿﺴﺒﻮن وزﺑﺎن ﻣﻠﯽ آن ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.. اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﻧﺎﺗﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل1395 ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺣﻮزه ﺷﯿﻨﮕﻦ ﻧﯿﺰ درآﻣﺪه اﺳﺖ. از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺟﺰ اﺗﺒﺎع ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻗﺮارداد ﺷﯿﻨﮕﻦ و ﮐﺸﻮرﭘﺮﺗﻐﺎل، ﺷﻬﺮوﻧﺪان دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻠﺰم ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع وﯾﺰای ﺷﯿﻨﮕﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﭘﺮﺗﻐﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ اروﭘﺎﺳﺖ و ﺧﺎک ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه اﯾﺒﺮی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ. ﭘﺮﺗﻐﺎل از ﺳﻮی ﻏﺮب ﺑﻪ اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه و دو ﻣﺠﻤﻊاﻟﺠﺰاﯾﺮ آزور و ﻣﺎدﯾﺮا واﻗﻊدر اﯾﻦ اﻗﯿﺎﻧﻮس ﻧﯿﺰ ﺟﺰء ﺧﺎک ﭘﺮﺗﻐﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎل دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻼن ﺷﻬﺮی ﻋﻤﺪه دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽﮐﻼنﺷﻬﺮ ﻟﯿﺴﺒﻮن درﺟﻨﻮب اﯾﻦ ﮐﺸﻮر و دﯾﮕﺮی ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﭘﻮرﺗﻮ در ﺷﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

از لحاظ سیاست موقعیت پرتغال

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ رژﯾﻢ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ داﺷت.ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ ﺷﻮرش ﻣﺮدم و ﮔﺮﯾﺰ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺑﺮزﯾﻞ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر از آن ﻫﻨﮕﺎم دارای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺷﺪ.ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ ، ﺷﯿﻮه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎل اﮐﻨﻮن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮری ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر آن ﺑﺮای دورهﻫﺎی پنجﺳﺎﻟﻪ از ﺳﻮی ﻣﺮدم اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد.

آب و هوای پرتغال

کشورﭘﺮﺗﻐﺎل دارای آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل ﻣﺮﻃﻮب ﺗﺮ و در ﺟﻨﻮب و ﻧﻮاﺣﯽ دور از درﯾﺎﺧﺸﮏ و ﮔﺮم ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻨﻄﻮر ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﮐﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﺎل ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎی ﻗﺴﻤﺖﻫﺎیﺷﻤﺎﻟﯽﮐﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎل 13 درﺟﻪ و در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ 18 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﺳﺖ.

جمعیت پرتغال

یکی از ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎل، ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر وبﺳﺎﯾﺖ countrymetersدر ﺳﺎل 2019، ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺪود 10184200ﻧﻔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ 92120 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﯽاش دارای ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ 112 ﻧﻔﺮی در ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ!ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎل 0.13 درﺻﺪﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻞﺟﻬﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﭘﺮﺗﻐﺎل از ﻟﺤﺎظ ﺟﻤﻌﯿﺖ در رده 88 ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد.

پایتخت پرتغال

شهرﻟﯿﺴﺒﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎل دارای ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﯾﮑﺼﺪ ﻧﻔﺮیﺑﻮده و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﺑﺎزدﯾﺪ ﺗﻮرﯾﺴﺖ را در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺛﺮوت ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎل را در ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﮐﺮده و از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ 45 درﺻﺪ از ﮐﻞﺗﻮﻟﯿﺪات ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﯾﻦﻧﺎﺣﯿﻪ اﺧﺘﺼﺎص دارد. ﺷﻬﺮ ﻟﯿﺴﺒﻮن ﻗﻄﺐ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﻮده و دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪهاﺳﺖ. ﭘﺲ از ﻟﯿﺴﺒﻮن، ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﻮرﺗﻮ و ﺑﺮاﮔﺎ دﮔﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﭘﺮﺗﻐﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.

شرایط زندگی در پرتغال

شرایط اقتصادی

کشور ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﯾﺴﻢ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد و روﯾﮑﺮد ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻣﻬﺎﺟﺮان ﻣﺘﺨﺼﺺ وﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده از ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ، دارای اﻗﺘﺼﺎدی ﻓﻌﺎل و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ.

ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش رﻗﺎﺑﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ(GCR) ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎل از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی در رﺗﺒﻪ ﺳﯽ و ﭼﻬﺎرم دﻧﯿﺎ ﻗﺮار دارد، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 10 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ دارای ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ ﻋﺪد 6.8 درﺻﺪ و ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ آن 236 ﺑﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.واحد پول این کشور یورو میباشد. ﻟﯿﺴﺒﻮ، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺛﺮوت اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را در ﺧﻮدﺟﺎی داده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ 45 درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪات اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺘﻮان ﮔﻔﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺟﺰ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.

اﯾﻦ درﺳﺖ اﺳﺖﮐﻪﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎ دارای ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮی اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﻋﯿﻦﺣﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ارزان در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل و اﻧﺘﺨﺎب آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ ازﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮت اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

هزینه های زندگی در پرتغال

کشورﭘﺮﺗﻐﺎل دارای ارزانﺗﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺖ. از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﻮردو ﺧﻮراک، ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﯾﮏ زوج ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﺎ 1700 دﻻر در ﻣﺎه زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮای ﺷﻬﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﻟﯿﺴﺒﻮن از 2100 ﺗﺎ 2200 دﻻر ﺷﺮوعﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺠﺮد ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺎ دو ﺳﻮم اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﻣﺎه زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

اجاره خانه

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ در ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﺪون ﺷﮏ اﺟﺎره ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ، اﺟﺎره ﺑﻬﺎی ﯾﮏواﺣﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﯾﮏ ﺧﻮاﺑﻪ ﯾﺎ دو ﺧﻮاﺑﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺮﺗﻐﺎل ﭼﯿﺰی در ﺣﺪود ﻣﺎﻫﯽ 375 دﻻر اﺳﺖ؛ اﺟﺎرهﺑﻬﺎی آﭘﺎرﺗﻤﺎن در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎل اﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده و ﻣﻌﺎدل 650 دﻻر در ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﻠﻪﻫﺎیﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ و ﺑﻬﺘﺮ، اﺟﺎره آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﯾﮏ و دو ﺧﻮاﺑﻪ در ﺣﺪود 1000 دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

خرید خانه

 ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎل ﻫﻤﭽﻮن دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ اﻣﺎﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻤﺘﺮ از 100 ﻫﺰار دﻻر ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮐﻮﭼﮏ در ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﺮﺗﻐﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﺮای ﺷﻬﺮی ﻣﺜﻞ ﻟﯿﺴﺒﻮن ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺮﯾﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن از150 ﻫﺰار دﻻر ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی آب، ﺑﺮق وﮔﺎز ﺑﺮای ﯾﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽﺣﺪود 80 دﻻر ﯾﺎ ﺣﺪود 75 ﯾﻮرو در ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

هزینه خورد و خوراک

ﯾﮏ زوج در ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﺣﺪود 200دﻻر در ﻣﺎه اﺳﺖ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽدر ﭘﺮﺗﻐﺎل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ 28 درﺻﺪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ.

هزینه حمل و نقل

بهترﯾﻦ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮای ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻟﯿﺴﺒﻮن و ﭘﻮرﺗﻮاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﺮو اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻠﯿﻂ ﺗﮏ ﻣﺴﯿﺮ آن 1.76 دﻻر وﺑﻠﯿﻂ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ PassMonthly آن 40.88 دﻻر اﺳﺖ.ورودی تاکسی در کشور ﭘﺮﺗﻐﺎل ﻣﻌﻤﻮﻻ3.71 دﻻر اﺳﺖ و ﺑﻪ ازای ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻫﺮ ﯾﮏﻣﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن 1.60ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ، ﺑﻪﻫﺰﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻪ ﻣﺒﻠﻎ ۶٨٫٠ دﻻر اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

 

وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎر در ﭘﺮﺗﻐﺎل

ﭘﺮﺗﻐﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻗﺎره اروﭘﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ دارد. ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﮐﻤﺒﻮد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت IT، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻓﻨﯽ رو ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪاﻻن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای اﻗﺪام و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﻐﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 70 ﻫﺰار ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ وارد ﺑﺎزار ﮐﺎر ﭘﺮﺗﻐﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻋﻨﻮانﺷﻐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﯾﺎدﯾﮕﺮ زﺑﺎنﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ دارای ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﭘﺮﺗﻐﺎل

ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎل ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ آﻣﻮزش ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖآﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞﻣﯽ ﮔﺮدد. آﻣﻮزش ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺎ ﺳﻦ18 ﺳﺎﻟﮕﯽ و ﺑﺮای12 ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ راﯾﮕﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻞ درﭘﺮﺗﻐﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺰﯾﻨﻪ های ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﭘﺮﺗﻐﺎل: ﺷﻬﺮﯾﻪ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود 950 اﻟﯽ 1.250درﺳﺎل ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ )1.140 اﻟﯽ 1500دﻻر.( در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای دﮐﺘﺮی ﺣﺪود 2.500 اﻟﯽ 3000 ﯾﻮرو است ﮐﻪ اﯾﻦﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

 

مهاجرت به پرتغال

کشورپرتغال هم آب و هوای دلنشینی دارد و هم عضو کشورهای حوزه شینگن است.بنابراین جذابیت زیادی برای مهاجرین دارد.این کشور که هم در زمره کشور های پیشرفته قرار دارد و هم جاذبه های طبیعی بسیار زیبایی دارد، در سال های اخیر توسعه اقتصادی مناسب و رشد بسیار چشمگیری داشته است.بنابراین بسیاری از افرادی که قصد مهاجرت از کشورشان را دارند، یکی از گزینه هایشان پرتغال است.

اما چطور و چگونه خودمان را به این کشور برسانیم و اقامت آن را دریافت کنیم؟ 

کار، سرمایه گذاری، خرید ملک و … از روش‌ های مهاجرت به این کشور هستند. در بین تمامی روش‌ های مهاجرتی پرتغال، تحصیل را می توانیم یکی از کم هزینه ترین روش ها بدانیم. دانشجویان با تحصیل درپرتغال تجربه تحصیل در بهترین دانشگاه های اروپا با مناسب ترین شهریه ها را خواهند داشت. در ادامه با هر کدام از راه های مهاجرت به پرتغال بیشتر آشنا می شویم.همچنین چنانچه قصد مهاجرت به کشور پرتغال را دارید می‌توانید از طریق مشاورهای رایگان مؤسسه حقوقی کیان ویزا با کارشناس و وکلای ما در ارتباط باشید.

اخذ اقامت پرتغال از طریق کار

یکی از محبوب ترین روش های مهاجرت به هر کشوری، مهاجرت کاری می باشد. اما مراحل صدور ویزای کاری پرتغال کمی پیچیده است و نیازمند طی کردن مراحل قانونی زیادی می باشد.برای استفاده از این روش باید یک کارفرمای پرتغالی به عنوان اسپانسرتان برای شما درخواست کار بفرستد.با تمام پیچ و خم هایی که اخذ ویزای کاری پرتغال دارد، اگر بتوانید به این ویزا دست پیدا کنید در نهایت بعد از چند سال این امکان برای شما برای اخذ تابعیت پرتغال اقدام کنید و از مزایای بیشمار آن بهره مند شوید.اما یادتان باشد برای اخذ ویزای کار پرتغال لازم است که دارای تخصص و مهارت ویژه ای باشید، چرا که کشوری به مانند پرتغال که یک کشور توسعه یافته است، کمتر نیازمند نیرو های کاری متخصص از خارج از کشور خود می باشد.

اخذ اقامت پرتغال از طریق تحصیل

اخذ ویزای تحصیلی پرتغال را می توان یکی از ساده ترین و امن ترین روش های مهاجرت به این کشور دانست. سالانه بیش از 50000 دانشجوی خارجی برای تحصیل به پرتغال مهاجرت می کنند. پرتغال یکی از مقرون به صرفه ترین کشورهای محبوب مهاجران به ویژه دانشجویان بین المللی است.به طور متوسط هزینه زندگی یک دانشجوی خارجی در پرتغال بین 500 الی 800 یورو در ماه است و میانگین هرسال شهریه یک دانشجوی کارشناسی حدود 1500 یورو در این کشور می باشد.

اخذ اقامت پرتغال از طریق سرمایه گذاری

دولت پرتغال برنامه مهاجرتی سرمایه گذاری را برای افرادی که دارای سرمایه مناسبی می باشند و می خواهند اقامت پرتغال را دریافت کنند، ارائه کرده است. روش های مختلفی برای سرمایه گذاری پیشنهاد داده است. این روش ها شامل موارد زیر می باشد:

  • سرمایه گذاری از طریق ثبت شرکت
  • سرمایه گذاری از طریق راه اندازی یک کسب و کار
  • سرمایه گذاری در بخش های دولتی و میراث فرهنگی کشور پرتغال
  • سرمایه گذاری با خرید ملک یا خرید سهام

مهاجرت به پرتغال از طریق تمکن مالی پرتغال یا ویزای خود حمایتی

از آنجایی که اخذ این ویزا نیازی به سرمایه گذاری ندارد، برای خیلی از افراد روشی مناسب می باشد.تنها کافی است سرمایه مالی مشخصی را به دولت پرتغال ارائه کنید و آن را در حساب بانکی خود برای مدت زمانی مشخص نگه دارید.

بعد از آن این امکان برای شما وجود دارد که ویزای پرتغال را برای خود و خانواده تان (فرزندان زیر 22 سال) دریافت کنید.

تولد و ازدواج راهی برای اخذ اقامت پرتغال

تقریبا تمامی کشور ها برای ارائه ویزا راه ازدواج را باز گذاشته اند.برای این روش شما باید با یک شهروند پرتغالی ازدواج کنید و تمامی مراحل ازدواج را نیز به صورت قانونی قانونی ثبت کنید.بعد از ازدواجی که در آن تمامی قوانین را رعایت کرده اید، می توانید پس از گذشت سه سال برای اخذ اقامت موقت اولیه این کشور اقدام کنید.درنظر داشته باشید که اگر این کاربه صورت صوری انجام شود، هیچ راهی برای شما جهت اخذ اقامت پرتغال باقی نمی ماند.

همچنین تولد در کشور پرتغال راهی است برای اخد تابعیت این کشورمی باشد.به خاطر داشته باشید فرزندان تنها درصورتی از همان ابتدا تابعیت این کشور را می گیرد که یکی از والدینش تابعیت پرتغال را داشته باشد.

انواع ویزاهای پرتغال:

ویزای پرتغال به طور کلی به چهار دسته تقسیمخ میشود که بر اساس هدف اقامت در آنجاو زمان آن متفاوت هستند:

  •  :Type Aاین نوع ویزا برای مقاصد مسافرتی میباشد و برای افرادی است که مسیر سفر آن ها از فرودگاه های پرتغال می گذرد و عضو اتحادیه شنگن هستند. این ویزای پرتغال در فرودگاه صادر می گردد و با این ویزا حق ورود به شهر های پرتغال را نخواهید داشت و تنها می توانید در محدوده فرودگاه تردد نمایید.
  • Type B : این ویزا برای سفر هوایی یا زمینی به پرتغال صادر می شود و 5 روز اعتبار دارد.
  • Type C: اقامت کوتاه مدت در این کشور که برای 90 روز اعتبار دارد. در این نوع ویزا تا یکسال امکان تمدید وجود دارد و می تواند به صورت تک ورودی، دوبار ورود و چندبار ورود تعریف گردد. ویزاهای بازیدکنندگان و ویزای پزشکی، از جمله این ویزاها هستند.
  • Type D: اقامت بلند مدت در پرتغال که بیش از یک سال در این کشور اقامت خواهید داشت. ویزاهای تحصیلی، سرمایه گذاری، ویزای کاری در این دسته بندی قرار می گیرند.

ویزای تحصیلی پرتغال:

کشور پرتغال سیستم آموزشی متنوعی دارد و دوره های لیسانس و فوق لیسانس در بسیاری از رشته های تحصیلی ارائه می شود. دانشجویانی که به دنبال مدرک دانشگاهی هستند می توانند در دانشگاه ثبت نام کنند؛ در حالی که دانشجویانی که هدف تخصص فنی را دارند می توانند از دانشگاه های پلی تکنیک مدرک بگیرند. برای به پایان رساندن تحصیل خود در پرتغال، باید به دو زبان انگلیسی و پرتغالی صحبت کنید. تمام مقاطع تحصیلی در پرتغال آموزش داده می شود و دانشجویان می توانند رشته مورد نظر خود را از بین دانشگاه های این کشور جستجو کرده و با شرایط فعلی خود تطبیق دهند.هزینه تحصیل در پرتغال در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس به صورت میانگین بین 1.000 تا 1.500 یورو در سال و هزینه تحصیل مقطع دکترا به صورت میانگین حدود 3.000 یورو می باشد. به عنوان مثال در دانشگاه پورتو، متوسط هزینه های تحصیل بین 3 تا 5 هزار یورو است. این مقدار برای دانشگاه های خصوصی بیشتر است.

توانند بدون اجازه در پرتغال کار کنند. همچنین نیازی به ویزا ندارند؛ اگرچه لازم است ظرف شش ماه پس از انتقال به پرتغال برای کار، درخواست کارت اقامت دهند. شهروندان غیر اتحادیه اروپا برای سفر به پرتغال باید از کشور مبدأ خود ویزا بگیرند. پس از اخذ ویزای کاری پرتغال، کارمند می تواند به پرتغال سفر کند. آن ها ۴ماه فرصت دارند تا ویزا را به اجازه اقامت تبدیل کنند. متقاضیان باید توجه داشته باشند که پس از پنج سال زندگی در پرتغال، حق درخواست اقامت دائم را دارند.

ویزای درمانی پرتغال:

 ویزای درمانی پرتغال برای اهداف پزشکی به گونه است که در صورت ارائه مدارک لازم برای متقاضیان صادر می گردد. در اروپا کشورهایی که به صدور این ویزا اقدام می نمایند، متقاضیانی را از سراسر دنیا جذب می نمایند و کشور پرتغال در صدر فهرست این کشورها قرار ندارد. اما برای مواردی که تقاضا وجود داشته باشد یا توصیه به انجام فرآیند درمان در پرتغال است، ویزای پرتغال برای خدمات درمانی صادر می گردد. افراد باید ثابت کنند امکان درمان در کشور خودشان وجود ندارد و از یک پزشک یا مرکز درمانی در پرتغال، دعوتنامه دریافت نمایند. طول مدت این ویزا 90 روز است و اثبات تمکن مالی مبنی بر اقامت و پرداخت هزینه های درمان، لازم و حیاتی است.

ویزاهای بلند مدت پرتغال:

 ویزاهای بلند مدت پرتغال معمولا در ویزاهای تایپ D دسته بندی می گردند و شامل ویزاهای تحصیلی، کاری، سرمایه گذاری و…میباشند. شرایط ویزای پرتغال برای افراد مختلف بررسی می گردد و در صورتی که شرایط و سوابق افراد متناسب با قوانین مورد عمل در پرتغال بوده باشد، ممکن است منجر به اخذ اقامت دائم و تابعیت کشور پرتغال گردد.به عنوان مثال افرادی که پس از اتمام تحصیل به جستجوی کار پرداخته و مشغول به کار می شوند، می توانند پس از 5 سال اقامت و پرداخت مالیات، درخواست اقامت دائم پرتغال دهند. این شرایط برای بقیه ویزاهای بلند مدت پرتغال نیز صدق میکند.

شرایط مهاجرت به پرتغال از طریق پناهندگی

همانطور که ذکر شد این کشور یکی از کشور های اروپای جنوبی می باشد و یکی از کشور های حوزه شینگن می باشد لذا مهاجران بسیاری را به خود جذب می نماید. با توجه به موقعیت کشور پرتغال هر ساله مهاجران بسیاری از کشور های جهان برای پناهندگی پرتغال اقدام میکنند. در کشور پرتغال دولت جمهوری این کشور MIA مسئول تعیین سیاست های مربوط به مهاجرت، پناهندگی، میزبانی و ادغام و همچنین مسئول پرونده های پناهندگی و تصمیم گیری برای تعیین وضعیت پناهندگی برای پناهجویان میباشد. افرادی که قصد پناهندگی پرتغال را دارند پس از ورود به این کشور باید خود را در یک مهلت ۸ روزبه مقامات مسئول به پناهندگان معرفی نمایند و SEF برای پناهجویان درخواست پناهندگی صادر می کند. اعلامیه پناهندگی یک سند می باشد که یک درخواست برای پناهندگی توسط دارنده ارائه شده است و حق اقامت ایجاد نمی کند و یک برگه شناسایی نیست و فقط ۲۰ روز معتبر است و پس ازاین زمان فسخ خواهد شد.بنابراین کسانی که مهاجرت به پرتغال از طریق پناهندگی را انتخاب می کنند و شرایط لازم برای پناهنده شدن را داشته باشند مورد حمایت دولت پرتغال قرار می گیرند.

سوالات مرتبط با مهاجرت به پرتغال

آیا اقامت دائم پرتغال نیاز به تمدید دارد؟

بله،هرچند که اقامت دائم به معنای اقامت نامحدود بوده،اما در حقیقت باید هر 5 سال یکبار تمدید شود. در مواردی که وضعیت تاهل، مکان و وضعیت سکونت تغییر می کند نیز باید این عمل حتی اگر قبل از 5 سال باشد، انجام شود.

کدام یک از روش های مهاجرت به پرتغال کم هزینه تر میباشد؟

روش های کاری مثل جاب آفر یا همان دریافت پیشنهاد کار از کم هزینه ترین روش های مهاجرت به پرتغال است. تحصیل در پرتغال نیز دومین روش کم هزینه میباشد.

میانگین درآمد و هزینه زندگی در اروپا چقدر می باشد؟

میانگین درآمد در این کشور حدود 1200 یورو بوده که با توجه به کم هزینه بودن این کشور، سطح درآمدی پایینی دارند. هزینه های زندگی در کشور پرتغال نیز حدود 700 یورو به صورت ماهیانه می باشد.

چنانچه قصد مهاجرت به کشور پرتغال را دارید می‌توانید از طریق مشاورهای رایگان مؤسسه حقوقی کیان ویزا با کارشناس و وکلای ما در ارتباط باشید.اگر در مبحث مهاجرت سوالی دارید از طريق فرم تماس با ما یا در صورت مرتبط بودن با این مطلب در قسمت کامنت ها از ما بپرسید!

این متن را از طريق دکمه های زیر با دیگران به اشتراك بگذارید! 

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email
{{ reviewsTotal }} نقد و بررسی
{{ reviewsTotal }} نظرات
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}