فرم استخدام در کیان ویزا

نام و نام خانوادگی*

شماره تماس*

پست الکترونیکی*

سن*

رشته و مدرک تحصیلی*

شغل درخواستی*

میزان سابقه بیمه*

آیا مدرک زبان دارید؟ چه زبانی؟*

حقوق درخواستی*

وضعیت تاهل*

آدرس*

آپلود رزومه