فرم ارزشیابی مهاجرت

نام و نام خانوادگی*

شماره تماس*

پست الکترونیکی

سن

رشته و مدرک تحصیلی

شغل

میزان سابقه بیمه

کشور مورد تقاضا و نوع ویزا

سفر خارجی داشته اید؟ به مقصد کجا؟؟

ایا مدرک زبان دارید؟چه زبانی؟

وضعیت تاهل

آپلود رزومه